Политика по качеството

В условията на действащата на вътрешния и световен пазар конкуренция, развитието и просперирането на фирма „Старт Инженеринг“ АД ще зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови пазари. Това може да се осъществи само с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм в работата, за да се осигури производството на конкурентноспособни изделия с високо и гарантирано качество, което и определя основната цел:

ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА С НАДЕЖДНО И ОТГОВАРЯЩО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО.

За осъществяване на политиката си по отношение на качеството и околната среда, ръководството ще провежда активна и целенасочена работа в следните направления:

 1. Осигуряване приоритет на качеството и съответствие на продукта с изисквания на клиенти и нормативните изисквания;
 2. Осигуряване на приоритет на околната среда в дейността на всички звена на фирмата и поставяне на качеството и околната среда в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове;
 3. Непрекъснато повишаване на техническата надеждност на оборудването и съоръженията и усъвършенстване на технологичните процеси и спазване на санитарно – хигиенните норми;
 4. Формиране на нов начин на мислене и отношение към работата във всеки член на дружеството, което да го мотивира за постигане на лично и колективно качество при извършване на дейностите;
 5. Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд;
 6. Определяне правата, задълженията и взаимодействията на всяко звено и всеки член от колектива за осъществяване дейността на фирмата;
 7. Развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни отношения и сътрудничество с всички наши клиенти и доставчици;
 8. Осигуряване и демонстриране пред нашите клиенти, доставчици и самите нас на постоянно подобряване на качеството и околната среда;
 9. Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаването на качеството и околната среда и системен контрол за изпълнението на поставените задачи. Търсене на персонална отговорност;
 10. Поставяне на измеримите цели по качеството и околната среда за всяка година и разработване на отделна програма за постигане на цели по качеството и околната среда , която се разглежда и приема на заседание на Ръководството в началото на годината, като същата се разглежда и разяснява на целият персонал;
 11. За изпълнение на тази политика ще бъдат осигурени необходимите ресурси за ефективното функциониране на Системата по управление на качеството / СУК/ отговаряща на БДС EN ISO 9001:2008;
 12. Същевременно ръководството на фирмата ще изисква от всички ръководители, специалисти и изпълнители да проявяват във всекидневната си работа висок професионализъм, трудова дисциплина и отговорност, да познават добре системата по управление на качеството, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и да съдействат за нейното внедряване и развитие;

Извършване на периодичен анализ на националните и международни нормативни документи и други изисквания, в това число и на изискванията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, оценка за отражението им върху извършваната от дружеството дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнение на всички задължения, наложени от този вид документи.

 • Управление на здравето и безопасността на работното място.
 • Управление на околната среда и предотвратяване на замърсявания, изразяващо се в ефикасно управление на генерираните при дейността отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно влияние върху околната среда.
 • Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд.
 • Извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати.
 • Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството, на здравето и безопасността при работа и на резултатността спрямо опазването на околната среда.