Canalis KTA 800 - 5000 A

Set Series - Шинопровод Busbar trunking systems Aluminium

Canalis - перфектното решение за вашите проблеми

Пълна съвместимост със системите на Schneider Electric

Фирма Старт Инженеринг АД произвежда, асемблира, доставя и извършва пълен процес на ПНР за сериите Okken, Prisma и Canalis на Schneider Electric
 • Canalis е част от семейстовата продукти предлагани от Schneider Electric с идеята за съвместна работа.
 • Гарантиране на сигурността на хора и екипировка, лесна инсталация и поддръжка.
 • Продуктите покриват нуждите за електроразпределение ниско напрежение.
 • Резултата е оптимизиране на инсталационните дейности (електрически комуникационни и др.) постига се пълна съвместимост.
 • Специализирано решение с приложение в производства, складове и др., целящо израждане на електроразпределителни трасета от захранващия трансформатор до всички видове товари. Приложим в офис сгради, търговски площи, лаборатории и др.

+ 70,000

Над 70,000 km шинопроводи Canalis са монтирани по света.

Canalis KT ви предоставя

…повече гъвкавост.

…лесно извеждане на връзки със системата тип „plug and play“ от трансформатора и или разпределителните табла.

…асистенция от нашите специалисти през всички фази на проекта.

Инсталация Canalis за всяка разпределителна система

Schneider Electric предлага гама от системи за посрещане на всички опертивни нужди.

За всички производства на единица проодукция:

 • Машиностроене
 • Текстолна индустрия
 • Дървообработка
 • И др.

Децентрализирано захранване

Децентрализираното електрозахранване ви позволява:

 • Създаване на инсталации преди окончателно изясняване на детайли по проекта
 • Промяна в инсталациите без да се спира производството
 • Бързо проектиране и изпълнение на инсталациите .
 • Спестява на средства при нарастване на броя на консуматорите.

За всички непрекъснати поизводства:

 • Производство на цимент
 • Нефтопреработване
 • Химическа
 • Производство на стомана
 • Хартиена и др.

Централизирано захранване

Централизирано електрозахранване ви позволява:

 • Непрекъснатост на работа
 • Комбиниран пренос на ел. Енергия, контролни и комуникационни вериги
 • Наблюдение

Комбинирано захранване

Комбинира най-доброто от двата типа инсталации

Търговски и офис сгради

 • Офиси
 • Магазини
 • Болници
 • Изложбени зали и др.
Инфрацтруктура

 • Летища
 • Телекомуникация
 • Интернет и дата центрове
 • Тунели и др.
Индустрия

 • Фармация
 • Хранително вкусова и др.

Концепция за децентрализирана система реализирана с Canalis

Електрозахранване достъпно на всяко място където минава шинопровод

Пълната съвместимост между системите на Schneider Electric гарантира високи нива на сигурност за персонала и материалните активи, непрекъснатост на производствата, лесни и бързи промени в инсталациите.

Съвместимоста е улеснена от налични таблици в документа „Наръчник за проектиране“.

Те опростяват избора на правилната комбинация между прекъсвач и шинопроводи.

Характеристиките на продуктите се удостоверяват от изчисления и извършени тестове в лаболатории и са ексклузивни за системата на Schneider Electric.

 

Улеснен монтаж

Простота на концепцията, възможност за надграждане, сигурност, непрекъснатост на работа.

Икономисването на средства започва още с монтажа. С изводни кутии на всеки 3 метра, шинопровода Canalis намалява цената на монтажа.

Предвид ниската цена на добавяне на изводи, средствата за монтаж значително намаляват при голям брой консуматори и изводи от шинопроводи, системата позволява лесно разширяване на бизнеса.

Инвестиция в бъдещето

Ел. Система за оборудване от  400 A.

Концепция за децентрализирана система реализирана с Canalis

Надграждане по време на работа

Идеологията зад децентрализираните разпределителни системи взима предвид че те подлежат на постоянни изменения.

 • Добяваянето, преместването или замяната на товари може да бъде извършено бързо, без демонтаж на шинопровода и съответно спиране на производството.
 • Разходите за тези промени са съществено намалени:
 • Изводите до товарите са оптимално дълги благодарение на лесното свързване с изводни кутии
 • Изводните кутии са налични навсякъде
 • Изводните кутии мога да бъдат премествани или да бъдат добавяни нови.

Използвани отново в случай на реконструкции  

При съществени промени на трсета във вашата инсталация, съществуващите шинопроводи  могат да бъдат демонтирани и използвани отново.

Разходи за надзор

Продктите Canalis са тествани при производсвото, което гарантира високо качество при работа на обекта – гарантирано успешно преминаване на 72 часовите проби.

Canalis – в пълна хармония с околната среда

Сигурност за персонала и материалните активи

Canalis не освобождава вредни емисии в случай на пожар

Шинопроводите отделят малко вредни газове в случай на възникване на пожар. В тези случаи отделените газове не съдържат халогени. Шинопровода предотвратява прехвърлянето на пожара през стени и подове.

Приложения в пространства чувствителни към халогени:

 • Обществени сгради (инфраструктура, болници, училища и др.).
 • Сгради с затруднена евакуация (високи сгради, плавателни съдове,и др.)
 • Чувствителни процеси (производство на елекртонни компоненти и др.)

Canalis не съдържа PVC

При горенето на PVC, то отделя голям обем дим който може да е много опасен.

 • Намалена видимост:

> риск от възникване на паника

> усложнение при спасителни опрерации

 • Отровни газове:

> газ водороден хлорид (силно отровен)

> Въглероден оксид (опастност при вдишване).

Пример:

Последици от пожар в 100 m² офисни пространство опроводено с кабели.

200 kg кабели (20 kg о т които PVC) отделят:

 • 4400 m3 дим.
 • 5 m3 водороден хлорид.
 • 7 kg кородирала стомана.
Canalis намалява излагането на вредни емектромагнитни лъчения

Според СЗО (Световната здравна Организация), излагането на електромагнитни полета може да е опасно дори при стойности от 0.2 микро Тесла и при продължителни излагания може да е канцерогенно. Някои страни имат стандарти които задават лимити (например 0.2 μT при 1 метър в Швеция).

Всички електропроводници създават електрическо поле пропорционално на разстоянието между тях. Конструкцията на шинопроводите

Canalis е с много плътно разположение проводими шини което помага за минимизирането на магнитните полета

Измерването на излъчваните електромагнитни полета на шинопроводите Canalis покават че те са далеч под потенциално опасните нива.

Ще намерите стойностите на магнитните полета на нашите продукти на страницата „Характеристики“ в каталога на продукта.

Canalis  е напълно рециклируем

 • Шинопроводите Canalis могат да бъдат използвани повторно.
 • Шинопроводите Canalis са създадени с дълъг сервизен живот и могат лесно да се разглобяват, почистват  и използват повторно.
 • Всички опаковъчни материали се рециклират.
 • Всички продукти Canalis са създадени с идеята за безопасно рециклиране. PVC изисква специфично рециклиране.

* 1 kg PVC създава 1 kg отпадък.

 

Canalis помага са съхраняване на природните ресурси

Разграждането на суровините използвани в продуктите ни (мед, полимери, и др..) е наш основен приоритет. Поради това ние оптимизираме използваните материали за производството на нашите шинопроводи.

 • Намаляване на използваните опасни материали. Ние създаваме нашите продукти в съответствие с европейските директиви.
 • Намаляване на теглото на изолационните материали.
 • Намаляване на използваните пластмаси за лимитиране на опасността от възникване на пожар: по-малко отделена енергия при горене, по-малко отделени вредни газове.

Canalis намалява загубите от пренос с 20%

Canalis редуцира 4 пъти използваната пластмаса

Цената на електрическата инсталация включва първоначалната инвестиция за оборудването и неговия монтаж, цената на поддръжката  и цената на загубите по време наексплотация.

Концепцията за децентрализирано разпределение предоставя възможността за сливане на всички вериги в една като  по този начин се намаляват веригите с малко сечение, а също се редуцира теглото на изолационните материали.